DSFV

Dansk Selskab For Vestibulogi

Dansk Selskab For Vestibulogi

§ l Selskabets navn og formål
Stk. l. Selskabets navn er Dansk Selskab for Vestibulogi

Stk. 2. Selskabets formål er:
– at samle læger med interesse for vestibulogi og otoneurologi,
– at virke til fremme af dansk vestibulogi og otoneurologi,
– at virke til fremme af fagets videnskabelige og praktiske vilkår,
– at fremme samarbejdet med nordiske eller andre parallelle udenlandske selskaber.

§ 2 Selskabets virkeområde
Selskabets virkeområde er at belyse og diskutere:
– vestibulogiske og otoneurologiske emner,
– diagnosticering og behandling af lidelser inden for det vestibulogiske og otoneurologiske fagområde.

§ 3 Selskabets medlemskreds
Stk. 1. Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for vestibulogi og otoneurologi, der er medlem  af Dansk Selskab for Otolaryngologi,- Hoved,-  og Halskirurgi.
Stk. 2. Som ekstraordinært medlem kan optages enhver læge, der ikke er medlem af det under stk. 1 nævnte selskab. Medlemskabet er betinget af bestyrelsens godkendelse.
Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Stk. 2.
Generalforsamling afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted i Danmark og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Samtidig indkaldes forslag, der ønskes optaget på dagsordenen.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes optaget som punkter på dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.
Stk. 4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling fremsendes til foreningens medlemmer senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen og skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg af formand
7. Valg af øvrige medlemmer og af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Stk. 5.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel, som den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter begæring af mindst 1/3 af selskabets medlemmer. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. Når begæring er indgivet til bestyrelsen, skal denne senest 4 uger efter modtagelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal ske skriftligt.
Stk. 7.
Hvert medlem har på generalforsamlingen en stemme. På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre nærværende vedtægter bestemmer andet.
Stk. 8.
Generalforsamlingens beslutning om ændring af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræver 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af selskabets samlede stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for et forslag om vedtægtsændring, herunder opløsning, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer – uden hensyn til de mødendes antal – stemmer for forslaget. I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling afgørelse om, hvorledes der skal forholdes med selskabets formue.
Stk. 9.
Der skal føres et beslutningsreferat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes til samtlige medlemmer senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.
§ 5 Selskabets bestyrelse
Stk. 1.
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 ordinære medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger yderligere 1 suppleant for 2 år ad gangen, der tiltræder i tilfælde af vedvarende vakance blandt bestyrelsens medlemmer. Suppleanter kan genvælges. Generalforsamlingen kan vælge medlemmer til at repræsentere selskabet overfor myndigheder eller i selskaber i ind, og udland. Ved særligt hastende opgaver kan bestyrelsen udpege 1 repræsentant og 1 suppleant herfor.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig i forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 3.
Bestyrelseshvervet er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet.
Stk. 4.
Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal føres et beslutningsreferat over det på bestyrelsesmøderne passerede. Referatet underskrives af bestyrelsen senest på næstfølgende bestyrelsesmøde.
§ 6 Selskabets tegningsbestemmelse
Selskabet tegnes overfor tredjemand af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 7 Kontingent
Stk. 1.
Det enkelte medlem er pligtigt at betale et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent for medlemskab af selskabet.
Stk. 2.
Kontingentet forfalder til betaling efter bestyrelsens nærmere anvisning en gang årligt. Et medlem, der er i restance til selskabet, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til bestyrelsen.
§ 8 Medlemmernes hæftelse
I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for selskabets forpligtelser andet end med deres andel i selskabets formue.
§ 9 Selskabets formue
Et medlem kan ikke ved sin udtræden af selskabet gøre krav på udbetaling af nogen del af selskabets formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning.
§ 10 Regnskab og revision
Stk. 1.
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse til den 31. december 2014.
Stk. 2.
Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen. Selskabets midler skal indsættes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 3.
Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen en revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4.
Regnskabet skal af revisor være revideret så betids, at regnskabet med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.
—-
Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men bestyrelsen skal dog fremlægge sagen til godkendelse ved førstkommende ordinære generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
—-
Vedtaget på stiftende generalforsamling i København d. 24/5 2014.
Revideret og vedtaget på generalforsamling i Odense d. 10. april 2015